Edukimi Mjedisor

Edukimi Mjedisor

Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor është përgjegjëse për miradministrimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin e politikave, planeve për mbrojtjen e mjedisit urban, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të