Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor.

Me datë 28. 07.2021, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor, zhvilloi takimin për edukimin mjedisor me fëmijët e Qendrës Komunitare “Gonxhe Bojaxhi” në ambientet e kësaj qendre. Çështjet e edukimit mjedisor që u trajtuan nga specialistët e DPEM ishin :

  • Dobitë e Bimëve dhe Luleve.
  • Sugjerimet që jepen nga specialistët e fushës për mbjelljen e bimëve dhe erëzave në qytetin e Tiranës;
  • Avantazhet e përdorimit të Biçikletës në qytet, për mjedisin dhe shëndetin dhe ndikimi i përdorimit të tyre në ajrin në Tiranë.
Edukimi Mjedisor për të ardhmen e qytetit #Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *